Den fråga man måste börja ställa sig är hur det är möjligt i Sverige i dag att tillåta den systematiska förföljelse av Vidarklinikens verksamhet som pågår.

Ogenerat sprider ett antal återkommande debattörer lögner om vår verksamhet och misskrediterar oss skamlöst i det ena debattforumet efter det andra. Denna gång är vinkeln politisk, men Lina Nordquist och Janine Bichara kommer, i artikeln på UNT Debatt 12/8 2016, inte längre än till de vanliga myterna och fördomarna.

På Vidarkliniken har vi nu i 30 år bedrivit en av patienter och remitterande läkare mycket uppskattad vård. Våra egna läkare är skolmedicinskt utbildade, med vidareutbildning inom antroposofisk medicin, och i samråd med remitterade läkare från de landsting vi har avtal med, läggs individuella vårdprogram upp för patienterna som mestadels har behov av rehabilitering efter tuffa cancerbehandlingar, lider av kronisk smärta eller har en stressproblematik. Många av våra patienter har vården redan gett upp om, men hos oss brukar de allra flesta få en förnyad livskänsla och återfå livsglädjen.

Lina Nordquist och Janine Bichara ser en budgetpost på 430 000 kr i Uppsala läns landstingsbudget och förfasar sig över att det är pengar som går till Vidarkliniken. Det vore kanske på sin plats att ni i stället funderade över vad dessa pengar gjort för nytta för de patienter som har valt detta rehabiliteringsalternativ. I de utvärderingar som görs år efter år ger dessa patienter oss genomgående bättre vitsord än vad landstingsvården får och detta inte utan anledning.

Den antroposofiska vården är integrativ. Det innebär att den fullt ut bygger på skolmedicinen, men kombinerar gängse läkemedel och behandlingar med naturläkemedel och andra stödjande behandlingar, som är till för att stärka patientens egna friskfaktorer.

En oberoende granskning gjordes av konsultföretaget EY parallellt med den utvärdering som landstingsrådet i Stockholm, Anna Starbrink, låtit göra. EY har stor erfarenhet av liknande utvärderingar och deras rapport visar att de argument Starbrink framför är felaktiga.

EY menar tvärtemot vad Anna Starbrink hävdar att Vidarklinikens vård svarar upp emot vad skolmedicinen föreskriver. Deras bedömning är att helhetsperspektivet är mycket väl utvecklat på Vidarkliniken. Den höga närvaron och tillgängligheten till alla de kompetenser som krävs i patientarbetet pekas ut som särskilt positiva.

Vi har dock tagit till oss den kritik som framkommit mot rutinerna för journalhanteringen, vilket vi nu ser över och åtgärdar.

Alla de osanningar debattartikeln i övrigt innehåller ska vi inte upprepa, men det är till exempel absurt att en påstå att antroposofisk medicin har med 1700-talet att göra. Antroposofisk vård kom till långt senare och har utvecklats i takt med all annan samhällsutveckling. Påståendena om innehållet i Weledas och Walas läkemedel som säljs av oss i Sverige är också helt felaktiga och läkemedlen tillverkas i dag helt enligt de standards som gäller för läkemedelstillverkning generellt (GMP). Det är också en ren lögn att hävda att vetenskapligt stöd saknas.

Internationellt bedrivs omfattande forskning som visar på tydliga positiva effekter av integrativ vård jämfört med enbart konventionella behandlingar. Även i Sverige pågår en hel del forskning inom bland annat IC (The Integrative Care Science Center) och resultaten är anmärkningsvärt goda och borde intressera beslutsfattare som Lina Nordquist och Janine Bichara, som dock verkar föredra att hänga fast vid myter och sprida lögner.

I bland annat Tyskland och Schweiz är antroposofisk, och annan integrativ vård, en naturlig del av det offentliga sjukvårdssystemet. Att sprida lögner och misstänkliggöra antroposofisk vård på det sätt som debattörerna gör är också att säga att dessa länders sjukvård skulle vara förkastlig.

Den integrativa vården, där skolmedicin kompletteras med bland annat naturläkemedel, är i stället på frammarsch runtom i världen och har ett starkt stöd av WHO. Intresset är stort bland annat därför att läkemedelsskadorna i dag börjar uppgå till astronomiska belopp oaktat alla vetenskapliga studier. I dag omsätter läkemedelsindustrin i Sverige cirka 37 miljarder kronor per år och läkemedelsskadorna har beräknats årligen uppgå till mellan 10-20 miljarder.

I dagarna har dessutom Nordic school of public health, NHV, presenterat en rapport finansierad av Apoteket AB där hälso- och sjukvårdens kostnader för läkemedelsrelaterad sjuklighet beräknas till hela 63 miljarder per år!

Dags alltså att fundera på hur skolmedicin och komplementära behandlingsformer och läkemedel kan stödja varandra och patienten.

Vår förhoppning är att debatten om den integrativa vården blir mer saklig och nyanserad och slutar bestå av en aggressiv mytspridning.

Det tjänar vi alla på.

För Vidarklinikens styrelse

Ursula Flatters

Anders Kumlander