Bok av Ulla Gabay: Hälsofällan, om miljöbomben i magen (och vad du kan göra åt den)

Jag har postat flera artiklar om Ulla Gabay här förut, hon har en hel del vettiga saker att säga, här kan man hitta en bok av henne:

http://www.bokus.com/bok/9789187519277/halsofallan-om-miljobomben-i-magen-och-vad-du-kan-gora-at-den/

HÄLSOFÄLLA – om miljöbomben i magen och vad du kan göra åt den / Ulla Gabay
Följ med journalisten Ulla Gabay på en halsbrytande resa i ett kostlandskap där ett hälsostup lurar bakom varje smaktopp. Häng på och syna den industriella maten. Full av miljögifter, godkända livsmedelsgifter, kemikalier och syntetiska tillsatser.
Din inre miljö hotas på samma sätt som den yttre. Vinster sätts före din hälsa. Köpta forskare har fingret rakt i kostgrytan. I slutna rum gör regeringar och myndigheter upp om vansinnet med vår mat. Och läkemedelsindustrin tjänar pengar på konsekvenserna.
Samtidigt som svälten minskar i U-länderna, drabbas välfärdens övergödda befolkning av undernäring. I takt med att industrin har tagit över kostcirkeln har kroniska folksjukdomar, autoimmunitet och cancer ökat. Resultatet av den moderna synen på mat är ett stort livsmedelsexperiment inom jordbruksindustrin, matindustrin och biotekniken. Med oss vanliga människor som försökskaniner, utan att någon idag kan förutse hur hälsan påverkas på sikt. Eller vilka epigenetiska effekter det för med sig för framtida generationer.
Lösningen på problemet finns. Du måste själv ta ett större ansvar för din hälsa. Genom att skaffa dig kunskap om maten, matsmältningen och den näring din kropp behöver. Du måste sluta köpa industrins snabbmat och försurande hel- och halvfabrikat och istället välja äkta mat. Närodlad och ekologisk.
I Hälsofällan får du kunskapen du behöver, matnyttiga tips och en metod att kombinera maten, KombiMaxa, som underlättar din matsmältning.

Om författaren:
Ulla Gaby vet vad hon talar om. Hon har själv drabbats av sjukdomar på grund av felaktig kost, olika dieter och olika mediciner. Men hon har genom att äta rätt fått tillbaka sin hälsa. Det hon har att säga är värt att lyssna till om du själv vill hålla dig frisk och leva länge!

Sagt om Hälsofällan:
“Hälsofällan är den mest informativa bok i ämnet som hittills har skrivits på svenska av lekmän.” Professor Stig Bengmark

Vilka livsmedel, kosttillskott och hudvårdsprodukter är fria från GMO?

En artikel om GMO av Beatrice Wicklund:
http://beatricewicklund.com/portfolio-view/vilka-livsmedel-kosttillskott-och-hudvardsprodukter-ar-fria-fran-gmo/

Idag råder en stor debatt angående GMO, d.v.s. genetiskt modifierade organismer, genmodifierade organismer eller genmanipulerade organismer, som de flesta kritiker väljer att kalla det. Men vad innebär egentligen GMO och vad är det för skillnad mellan genmodifiering och traditionell växtförädling?
Finns det några särskilda livsmedel och tillsatser som man bör vara särskilt vaksam mot i det fall man önskar undvika genmodifierade produkter? Hur är det med kosttillskott och hudvårdsprodukter?
Här finner du svaren.

Vad är GMO?
En genetiskt modifierad organism (GMO) är en organism som produceras genom genetisk modifiering (GM). När man pratar om växter kan organismen t.ex. vara majs, soja eller någon annan gröda, varför man istället för att säga GMO-majs eller GMO-soja använder begrepp som GM-majs för genmodifierad majs, GM-soja för genmodifierad soja och GM-grödor för att beskriva genmodifierade grödor. GMO-soja skulle alltså bli genmodifierad organism soja alternativt genetiskt modifierad organism soja, vilket blir lite överflödigt.
En relativt vanlig missuppfattning när det gäller GMO, är att det skulle vara organismer som flyter omkring i grödan, men i detta fall är det alltså själva grödan som är organismen. Organism är den term som i detta fall används för att hänvisa till levande ting. Att man sedan kan överföra en främmande gen till ett stycke växtvävnad med hjälp av en bakterie (mikroorganism) är inte vad man syftar till i detta avseende, även om processen är vanligt förekommande vid genmodifiering.

gmo-corn-1
Genmodifiering respektive traditionell växtförädling
Genmodifierade växter eller djur har skapats genom genteknik, vilket går ut på att man på ett målmedvetet sätt har förändrat arvsmassan så att dessa får de egenskaper som önskas. Denna experimentella teknik för samman DNA från olika arter, skapar instabila kombinationer av växter, djur, bakterie- och virusgener som inte förekommer i naturen eller i traditionell förädling.
När man genmodifierar en växt, införs en främmande gen i växtens egna gener. Det kan till exempel vara en gen från en bakterie som är resistent mot bekämpningsmedel, vilket resulterar i att den genmodifierade växten blir motståndskraftig mot bekämpningsmedel.
Genteknik används också för att ta fram grödor med bättre näringsinnehåll. På så sätt har man fått fram raps med bättre oljesammansättning och ris som innehåller mer A-vitamin. Genteknik kan även användas när man framställer exempelvis vitaminer, aminosyror och enzymer som sedan används i livsmedelsindustrin.

Genmodifiering av växter sker i flera steg:
1. Först isoleras den gen som bär på de önskade genetiska egenskaperna (denna process kallas mappning).
2. Därefter gör flera kopior av den isolerade genen (denna kopieringsprocess kallas PCR, Polymerase Chain Reaction).
3. Sedan överförs de önskade generna till växtens egna gener i ett stycke växtvävnad, vilket antingen kan göras genom att använda en ”genkanon”, en bakterie eller ett material som kallas protoplast (denna överföringsprocess kallas transformation).
4. En ny planta skapas sedan från den genmodifierade växtvävnaden.
5. Därefter kontrolleras att de överförda generna fungerar som avsett och att de överförda generna även finns i växtens avkomma.

Långt innan man började använda genteknik har bönder förbättrat sina grödor genom traditionell växtförädling. Med traditionella metoder kan egenskaper bara överföras mellan samma art eller nära besläktade arter. Vid traditionell växtförädling sker ingen konstlad manipulation av enskilda gener. Traditionell förädling går istället ut på att man korsar exemplar med önskade egenskaper, så att dessa sedan stärks över generationer.

Den stora skillnaden mellan genmodifiering och traditionell växtförädling är alltså att man med gentekniken kan överföra arvsanlag mellan arter som inte alls är släkt med varandra. Ett djur kan få en gen från en växt och en växt kan få gener från en bakterie. Med genmodifiering har man överskridit den naturliga barriär som annars finns mellan olika arter.
frapple_gmo
Oron över GMO
De främsta anledningarna till varför man genmodifierar grödor är för att göra dem mer tåliga mot bekämpningsmedel och hålla skadeinsekter borta.
Eftersom ogräsmedel inte kan skilja mellan växter som är grödor och växter som är ogräs, kan konventionella jordbrukssystem endast använda “selektiva” ogräsmedel. Sådana herbicider är inte effektiva för att ta bort alla typer av ogräs. Om jordbrukarna använder herbicidresistenta grödor så kan “icke-selektiva” ogräsmedel användas för att ta bort allt ogräs i ett svep, vilket innebär mindre besprutning, mindre arbetsinsats och lägre kostnader.
Man modifierar även grödorna till att producera ett eller flera insektsdödande proteiner, i syfte att göra grödorna mindre utsatta för insektsangrepp.
Detta låter naturligtvis toppen, men det finns även en baksida på myntet.
Bland annat har forskning visat att genmodifieringen leder till att insekterna förlorar sin näringskälla, vilket skadar den biologiska mångfalden i flera led, eftersom insekterna är föda till bland annat fåglar.
Man bör även komma ihåg att drivkraften att överleva är stor hos alla organismer. Förändrar man en organism eller dess miljö kommer det snart att påverka andra organismer som på ett eller annat sätt är beroende av den första. Ett tydligt exempel på sådana förhållanden är den antibiotikaresistens som vi idag kan se som ett resultat av vår utbredda användning av antibiotika, där många av de bakterier som tidigare gick att oskadliggöra med antibiotika numera är motståndskraftiga. Detta innebär att vi måste utveckla nya gifter för att kunna skydda oss mot dessa bakterier.
Att ett liknande scenario kan uppstå för olika skadeinsekter är mycket tänkbart. I det fall skadeinsekterna utvecklar resistens mot de nya genmodifierade grödornas toxin som gör dem extra motståndskraftiga mot dessa insekter, så kan detta resultera i att man måste öka användningen av bekämpningsmedel eller tvingas utveckla ännu skadligare varianter.
I USA har Monsanto lanserat en rad genetiskt modifierade växtsorter som är “Roundup ready”, vilket innebär att de är motståndskraftiga mot det glyfosatbaserade ogräsmedlet Roundup, som även det tillverkas och säljs av Monsanto.
Enligt en rapport från The Organic Center har dessa GM-grödor lett till uppkomst av glyfosatresistent ogräs, vilket därmed resulterat i en kraftigt ökad användning av bekämpningsmedel.
Flera djurstudier har visat att utfodring med GMO-grödor bland annat ge upphov till lever- och njurskador, ökad förekomst av tumörer och ökad dödlighet.
Grisar som blivit utfodrade med genmodifierad majs och soja uppvisade förändringar i bland annat mage och livmoder, med en betydligt högre förekomst av allvarlig maginflammation än de grisar som inte fått genmodifierade grödor.
Hur GM-grödor påverkar oss människor vet man ännu inte, men med tanke på de fysiologiska likheterna mellan grisar och människor, finns all anledning till oro.

En annan berättigad fråga är hur man kan undvika att vanliga grödor befruktas av pollen från genmodifierade grödor, eftersom pollen lätt kan spridas över till de andra odlingsmarkerna.
Sedan Monsanto började lansera sina GM-grödor har de stämt ett stort antal jordbrukare för patentintrång, trots att jordbrukarna inte självmant överfört pollen eller frön från genmodifierade grödor till sina marker.

Monsanto lanserade sina första genetiskt modifierade grödor år 1996. Eftersom man inte vet vad som händer på lång sikt när man introducerar genetiskt modifierade organismer anser många att man därför måste vara väldigt försiktiga och ha ett välfungerande regelverk och stor kontroll kring GMO.
Oavsett vad GMO-förespråkarna säger så är kunskapen om de långsiktiga effekterna av eventuell genspridning från genetiskt modifierade organismer fortfarande mycket begränsad och vi gör rätt i att vara försiktiga.
En studie har kommit fram till att genetiskt modifierade organismer (GMO) kan äventyra vår framtida försörjning och slutsatserna forskarna drar är att det inte finns några vetenskapliga bevis att vi har behov av GMO för att försörja världen, utan att det påståendet snarare är ett uttryck för företagens intressen.

I början av 2000-talet sade Vietnam, Kina, Iran och Thailand nej till import och produktion av GM-ris. Ungern införde Europas striktaste GMO-lagstiftning. Polen förbjöd handel av GM-utsäde och användning av GM-foder. I Indien förstördes GM-risfält. Grekland förbjöd GMO helt, likaså en fjärdedel av alla italienska städer. I Sverige har man ännu inte tagit ställning mot GMO.
Genmodifiering är inte tillåtet i ekologisk produktion inom EU.
USA planerar däremot nya regler för ekologisk odling som bland annat tillåter genmodifiering.
Man får inte ange ”GMO-fri” eller motsvarande när man märker eller marknadsför KRAV-certifierade produkter. Däremot får man ange att produktionen och förädlingen skett utan användning av GMO.

Märkning av genmodifierade produkter inom EU och i USA
Inom EU finns ett regelverk kring GMO och märkning av genmodifierade produkter, men bara om de förekommer i livsmedel.
Alla livsmedel som består av, innehåller eller har framställts av GMO ska märkas, med vissa undantag som redovisas nedan. På ett livsmedel kan det till exempel stå ”framställd av genetiskt modifierad majs”. Detta gäller även om produkten genom olika processer inte längre innehåller DNA från GMO.
Det är tillverkaren själv som ansvarar för att innehåll av GMO i produkten märks på ett korrekt sätt och varje företagare har ansvar för att informera nästa led i handelskedjan om livsmedlet innehåller GMO. Därmed är det bara till att hålla tummarna och hoppas på att man har att göra med ärliga livsmedelsföretagare.
Det finns även en hel del undantag från märkningskraven. Till exempel så behöver enzymer, aminosyror och vitaminer framställda av så kallade genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM) inte märkas om materialet inte går att finna i slutprodukten.
Livsmedel som av tekniska skäl tillförts små mängder GMO oavsiktligt behöver heller inte märkas.
Upp till 0,9 % av råvaran får vara GMO, utan att det behöver redovisas på produkten.
Animaliska produkter såsom kött, mjölk och ägg från djur som har utfodrats med genetiskt modifierat foder behöver inte märkas.
I USA behöver inte genetiskt modifierade livsmedel märkas över huvud taget.

Genmodifierade ämnen i livsmedel och kosttillskott
Livsmedel som ofta är genmodifierade är soja, majs, alfalfa, bommullsfrön, canola (raps), sockerbetor, papaya, vissa sorters zucchini och squash. När det står vegetabilisk olja på förpackningen innebär detta oftast sojaolja eller majsolja.
Andra vanliga ingredienser som ofta utvinns från genmodifierade källor är aminosyror, aspartam, askorbinsyra, natriumaskorbat, vitamin C, citronsyra, natriumcitrat, etanol, smaktillsatser (”naturlig” och ”konstgjord”), fruktosglukossirap (HFCS), hydrolyserat vegetabiliskt protein, mjölksyra, maltodextriner, melass, natriumglutamat (MSG), sackaros, texturerat vegetabiliskt protein (TVP), modifierad stärkelse, xantangummi, vitaminer, lecitin, enzymer och jästprodukter.
Vill man undvika genmodifierade produkter gör man bäst i att undvika livsmedel innehållande högriskråvaror som är konventionellt odlade samt de livsmedelstillsatser som utvinns från dessa råvaror. Dessutom bör man vara noga med sin kosttillskottsleverantör.

gmo_free
Kosttillskott och genmodifiering
Att företaget har en policy som innebär att de är emot GMO, är inte samma sak som att de inte använder genmodifierade ingredienser i sina produkter.
Eftersom jag vill rekommendera mina klienter bästa tänkbara tillskott, kontaktade jag de fyra främsta företagen som tillhandahåller högkvalitativa kosttillskott i Sverige och frågade om de använder genmodifierade ämnen i sina produkter. Här kommer deras svar.

Thorne Research:
“Thorne Research, Inc. does not make any products that contain Genetically Modified Organisms (known as GMOs).
It will always be the policy of Thorne Research to be sensitive to public health-related issues raised by our health-care practitioner-customers. One such issue is the presence of GMOs in our environment and especially in our food and food-related products, such as nutritional supplements consumed to promote good health. This requires that we closely analyze and examine the dietary ingredients Thorne Research uses to manufacture our nutritional supplements to be absolutely certain these ingredients are not derived from GMO sources nor that they utilize GMOs in their production.”

Holistic: 
”Vi använder bara GMO-fritt i våra produkter. Produkterna analyseras regelbundet.”

Alpha Plus:
”Respektive tillverkare garanterar att ursprungsmaterialet, exempelvis soja och majs, är GMO-fritt. Vi arbetar kontinuerligt med att följa upp detta.
I vissa fall (t.ex. Mighty DTX, Mighty Sport Nitro Ndure, Optimalis Pulver) har vi låtit tillverkaren göra specifika GMO-tester för att säkerställa detta.”

Helhetshälsa:
“Helhetshälsa är ett certifierat företag, vilket innebär att vi har analyscertifikat på samtliga produkter. Inget av våra kosttillskott utvinns från genmodifierade råvaror.”

Hudvårdsprodukter och genmanipulering
Inom EU finns det inte något regelverk kring GMO och kroppsvårdsprodukter och många ämnen som används för att tillverka kroppsvårdsprodukter utvinns från genmodifierade råvaror, framförallt majs och soja, men inte alla. Väljer man kroppsvårdsprodukter innehållande 100 % ekologiska ingredienser finns det dock ingen större anledning till oro.

W Lifestyle Organics:
”Eftersom våra produkter är 100 % ekologiska, så använder vi inte tensider, emulgeringsmedel, konserveringsmedel, antioxidationsmedel eller andra ämnen som ofta tillverkas från genmodifierade råvaror i våra produkter
Då vi vill erbjuda hälsosamma hudvårdsprodukter som tar hänsyn till både vår planet och de som ska leva där, har vi valt att avstå från att använda ingredienser som utvinns från genmodifierade råvaror.”

Vill du veta mer om GMO?
Här kan du ladda ner filen GMO Myths and Truths – An evidence-based examination of the claims made for the safety and efficacy of genetically modified crops. GMO_Myths_and_Truths_1.31

Om du önskar citera denna artikel så kom ihåg att uppge källan: Beatrice Wicklund – nutrition and wellness. Vilka livsmedel, kosttillskott och hudvårdsprodukter är fria från GMO? 2014-03-19. http://beatricewicklund.com/portfolio-view/vilka-livsmedel-kosttillskott-och-hudvardsprodukter-ar-fria-fran-gmo/

July 2020
M T W T F S S
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031