Artiklar om Dr Andrew Wakefield (vaccin/autism)

Ytterligare en artikel om vaccin – den här gången om Dr Andrew Wakefield som var regissör för filmen Vaxxed, och också en av de som blev intervjuade i Ty Bollingers serie “The truth about vaccines”. Det finns också en video att se, om man klickar på länken här nedan.

http://newsvoice.se/2014/08/29/ny-svensk-dokumentar-om-dr-andrew-wakefield-som-fann-en-koppling-mellan-trippelvaccin-och-autism/

Svensk dokumentär om dr Andrew Wakefield som fann en koppling mellan trippelvaccin och autism

PREMIÄR. Dr Andrew Wakefield intervjuas i ett samarbete med journalisten Celia Farber i New York. Syftet är att beskriva hur media, svensk public service och forskarsamhället i allmänhet behandlat upptäckten av kopplingen mellan trippelvaccin för barn, kroniska tarmproblem och autism.

Text: Torbjörn Sassersson | Premiär 29 aug 2014 | Se artiklar om Wakefield

Premiären av dokumentären med Wakefield kommer i samband med att forskaren dr William Thompson vid amerikanska myndigheten CDC den 25 augusti 2014 avslöjar att CDC under många år dolt information inför den medicinska världen och allmänheten att risken för barn att drabbas av autism ökar flerfaldigt vid trippelvaccinering. Särskilt drabbade är svarta barn.

Reaktionen inom etablissemanget, public service, myndighetsvärlden, medicinjournalistiken och skolmedicinen kan beskrivas med ett ord: vaccinriskförnekelse.

Smutskastningskampanj genom ”public service”

Den smutskastningskampanj som dr Andrew Wakefield utsatts för kan betecknas som en av de mest omfattande mot en enskild person i modern tid. Den har pågått i över 15 år och spänner över tidningar, webben, TV, radio och Wikipedia etc. Enorma ekonomiska intressen står på spel för läkemedelsindustrin som befarar att övertron mot vaccin ska ersättas av kunskap om riskerna med vaccin och hur ineffektiva de egentligen är. Myndigheter uttrycker mest en oro för en nedsatt så kallad ”vaccinationstäckning”. Denna oro är inte baserad på en fast vetenskaplig grund.

De svenska journalister inom gammelmedia som varit mest aggressiva mot Wakefield är Inger Atterstam på SvD och Karin Bojs på DN (sök bland artiklar på NewsVoice). I övrigt har SVT och Granskningsnämnden kraftigt bidragit till en orättvis behandling av och förvillande uppfattning om Wakefield och hans vetenskapliga fynd.


Produktion: NewsVoice, Sasser Media Lab
Intervju: Celia Farber
Kamera: Francesca Alesse, redaktör på Aljazeera America
Redigering och ljud: Pål Bergström
Produktions-team: Linda Karlström (Vaccin.me), Marina Ahlm (Vaccin.me), Marina Szöges (Dagens Homeopati), Ann-Charlotte Stewart, Torbjörn Sassersson (NewsVoice.se)

Och en till artikel (och man hittar också en video genom att klicka på länken):

http://vaccin.me/2014/02/16/mpr-vaccinet-kan-starta-en-autoimmun-reaktion-wakefields-fynd-om-sambandet-mellan-tarmskador-och-autism-bekraftat/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+VaccinationBiverkningar+%28Vaccination+%26+biverkningar%29

Mpr-vaccinet kan starta en autoimmun reaktion – Wakefields fynd om sambandet mellan tarmskador och autism bekräftat

16 februari, 2014 By 

År 1998 publicerade dr Andrew Wakefield och hans kollegor en studie som undersökte 12 barn med neurologisk fördröjning. Studien, ofta refererad till som Lancet 12, orsakade stor uppståndelse eftersom föräldrarna till barnen i studien påpekade att barnens problem uppstått i samband med mpr-vaccinationen. Wakefield upptäckte att barnen led av skador i tarmarna, vilket gjorde att proteiner som orsakar hjärnsjukdom kunde komma ut i blodomloppet. Hans fynd har nyligen bekräftats av en mycket stor studie som konstaterade att barn med autism hade förstoppning, diarré och en känslighet för olika livsmedel sex till åtta gånger oftare än barn som utvecklades normalt.

Text: Marina Ahlm    Bild: Studie gjord av Thompson och Wakefield år 1995

Wakefield upptäckte i samband med sin studie att mpr-vaccin kunde ha en möjlig koppling till barnens tarminflammation och förlust av tarmens barriärfunktion, vilket gjorde att encefalopatiska (orsakar hjärnsjukdom) proteiner kunde komma ut i blodomloppet. Detta var därmed en faktor i utvecklingen av neuropsykiatriska funktionshinder. Dr Wakefield beskrev 12 barn med neurologisk fördröjning varav 8 hade autism. Alla dessa barn hade magbesvär och hade utvecklat autism i samband med mpr-vaccinet, enligt föräldrarnas utsago.

Dr Wakefield hade redan innan studien varit kritisk mot kombinationsvaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund. Han gjorde därför rekommendationen att återgå till att ge mässlingsvaccinet som singeldos. Anledningen till detta var att efter introduktionen av kombinationsvaccinet drabbades ovanligt många barn av allvarliga biverkningar som encefalit (hjärninflammation) och meningit (hjärnhinneinflammation). Vaccinet slutade användas år 1992 i Japan där man återgick till att använda singeldoser. I Kanada drog man också tillbaka en typ av mpr-vaccin och 1993 bytte man ut det befintliga vaccinet i Storbritannien mot ett annat. Wakefield var dock inte övertygad om att detta vaccin var säkrare än det föregående. Hans oro för detta har bekräftats av andra (1).

År 2002 publicerade Wakefield och hans medarbetare en studie som undersöker förhållandet mellan mässlingsvirus och autism. Författarna testade tarmbiopsiprover för förekomst av mässlingsvirus från barn med och utan autism.  75 av 90 barn med autism befanns ha virusgenom från mässling i tarmvävnad, jämfört med endast 5 av 70 kontrollpatienter.

Kritiken mot detta blev att eftersom mässlingsvaccinets virus är levande och försvagade så innebär det att vaccinviruset replikerar sig 15-20 gånger efter vaccinationen. Om man nu vet att virus muterar, även om de kommer från ett vaccin, hur kan man vara säker på att dessa muterade virus inte utgör någon sjukdomsrisk? Vaccinviruset lär alltså med all sannolikhet komma att tas upp av specifika celler som ansvarar för virusupptag, och färdas vidare i kroppen. Därmed kan de detekteras i intestinala (tarm-) vävnader. Kritikerna tyckte också att eftersom naturliga mässlingsvirus fortfarande cirkulerar i England, hade det varit viktigt att fastställa om mässlingsviruset var naturligt mässlingsvirus eller vaccinvirus (2).

Det är en intressant aspekt med tanke på att det vid olika utbrott av vaccinerbara sjukdomar sällan undersöks huruvida utbrottet härstammar från vaccinvirus eller vilt virus. I länder där det levande poliovaccinet används är det däremot allmänt känt att vaccinet i sig själv leder till att virus muterar och sprids i det vilda (3)(4). Kikhosta drabbar numera ofta välvaccinerade populationer och en studie har visat att bakterien muterat och blivit resistent mot vaccinet (5). Intressant är att en del forskare hävdar att viruset muterat redan för 20 år sedan, vilket skulle innebära att alla som vaccinerats under denna tid varit helt oskyddade mot den vilda formen av kikhostebakterien (6). Mellan 2009 och 2010 hade USA ett utbrott av påssjuka med 3 502 bekräftade fall. Av dessa studerade man 1 648 fall och fann att 89 procent av dessa hade fått två doser av vaccinet. Utbrottet spårades till en 11-årig pojke som dessutom var vaccinerad (7).  Att vacciner inte kan kontrollera virus är helt uppenbart.

År 2003 publicerades en studie som visade att virus-inducerad autoimmunitet kan spela en avgörande roll i autism. Forskarna fann antikroppar mot en antigen i mässlingsviruset, något som återfanns i 83 procent av autistiska barn men inte i normala barn eller syskon till autistiska barn. Slutsatsen blev att autistiska barn kan överreagera på mässlingsvirus vilket i avsaknad av en vild typ av mässlingsinfektion kan vara ett tecken på en onormal immunreaktion mot vaccinstammen eller virusreaktivering (8).

MINE – den nya degenerativa sjukdomen i vaccinerade barn

År 2004 publicerades en artikel i Journal of Pediatric Neurology vilken beskriver hur reduceringen av mässling i  USA visat sig ha en signifikant konsekvens i form av en ny neurodegenerativ sjukdom, MINE-syndrom (Measles-Induced Neuroautistic Encephalopathy). MINE har samma konstellation av symtom som autism. Det är en variant av SSPE (Subacute Sclerosing Panencephalitis) som är en allvarlig men ytterst sällsynt komplikation efter en mässlingsinfektion (har även uppkommit i vaccinerade). Orsaken till uppkomsten är inte helt klarlagd men av någon anledning klarar inte kroppen av att ta hand om viruset som då ligger kvar i kroppen och senare kan orsaka skada.

Innan införandet  av mässlingsvaccinet rapporterades det över 500 000 fall av mässling varje år i USA. Under samma tidpunkt uppkom det årligen 60 fall av SSPE och de senaste åren har det endast rapporterats runt 5 fall per år. I relation till detta har det sedan slutet av 1990-talet  varit över 2 000 barn som diagnosticerats med MINE och tusentals fler med autism. Gemensamt för dessa barn är att de alla fått mpr-vaccin. Inget barn uppvisade några symtom innan vaccinering. Vid blodprov uppvisade alla vaccinstammar från mässling. Alla autistiska symtom uppstod flera månader efter vaccinering (vilket är vanligt för ”långsamma virus” som mässlingsviruset) och alla har haft symtom som tytt på immunologiska problem, t ex allergier, eksem och upprepade infektioner (9). 

År 2009 skrev Vijendra K. Singh en undersökande artikel där han beskriver autoimmunitet som den största faktorn för utvecklandet av autism.  En stor sannolik faktor för utvecklandet av autoimmunitet är mässling, antingen från en latent infektion eller från mpr-vaccinet. På något sätt tar sig viruset förbi blod-hjärnbarriären och skadar hjärnans myelin genom att starta en autoimmun reaktion. Myelinet har en isolerande förmåga på nervcellerna vilket gör att en nervimpuls kan fortplanta sig snabbare. Efter att denna artikel publicerats skrev 152 familjer och berättade om sin upplevelse av autism. Cirka 52 procent menade att de autistiska symtomen började efter mpr-vaccinet, 33 procent efter dtp-vaccinet, 8 procent berättade att det fanns en koppling till vaccinering men de kunde inte säga vilken, och 7 procent sade att de inte märkt något samband med vaccinering.

Men för att återgå till Wakefields fynd så har en nyligen publicerad studie av forskare vid UC Davis MIND Institute, visat att Andrew Wakefield hade rätt vad gäller samband mellan neuropsykiatriska tillstånd, som autism, och gastrointestinala problem (GI). Studien heter ”Gastrointestinala problem hos barn med autism, försenad utveckling eller typisk utveckling” och publicerades i Journal of Autism and Developmental Disorders.

I studien upptäcktes det att barn med autism hade förstoppning, diarré och en känslighet för olika livsmedel sex till åtta gånger oftare än hos barn som utvecklades normalt. Symtomen var relaterade till beteendeproblem, inklusive socialt tillbakadragande, irritabilitet och repetitivt beteende. Undersökningen som jämför GI-problem hos barn med autism, utvecklingsförsening och typisk (normal) utveckling är den hittills största som gjorts, med en stor etnisk spridning.

Föräldrar till barn med autism har länge sagt att deras barn har kraftiga GI-problem men lite anses känt om vad som orsakar vilket. GI-problem kan skapa beteendeproblem  och dessa beteendeproblem kan skapa eller förvärra GI-problem. Forskarna tog inte upp varför barnen med autism och utvecklingsförsening upplevt mer GI-problem . De noterade att deras resultat tyder på att ämnet förtjänar ytterligare utredning (11).

Källor

1. Pediatric MMR Vaccination Safety – Mark R. Geier, MD, PhD; David A Geier

2. THE ”WAKEFIELD” STUDIES: STUDIES HYPOTHESIZING THAT MMR CAUSES AUTISM

3. Polio Surge In Nigeria After Vaccine Virus Mutates – Maria Cheng

4. Long-term circulation of vaccine-derived poliovirus that causes paralytic disease – J Virol. 2002 Jul;76(13):6791-9

5. U.S. health officials find potentially vaccine-resistant whopping cough – Vaccine News Daily

6. Concerns Raised Over Whopping Cough Vaccin’s Potency – ABC News

7.  Mumps Outbreak in Orthodox Jewish Communities in the United States – NEJM

8. Elevated levels of measles antibodies in children with autism – Pediatr Neurol. 2003 Apr;28(4):292-4

9. Some aspects about the clinical and pathogenetic characteristics of the presumed persistent measles infections: SSPE and MINE – Journal of Pediatric Neurology, Vol. 2, No. 3, July-Sept, 2004, pp. 121-124

10. A major subset of autism  – AnnAls of CliniCAl PsyChiAtry 2009;21(3):148-161 

11. Children who have autism far more likely to have tummy troubles – ScienceDaily

Läs mer

Link found between measles virus and gut abnormalities in children with developmental disorder – Journal of Clinical Pathology

Regressive behavioral disorder diagnosis – Wakefields patent US6534259 B1

Testimony before congressional oversight commitee on autism and immunisation – John J. O´Leary

The MMR question – Correnspondence The Lancet

New research links measles, autistic gut disorders – Autism research review international

Fourteen studies 

We support Dr. Andrew Wakefield

New Published Study Verifies Andrew Wakefield´s Research on Autism – Again (MMR Vaccine Causes Autism)

”That Paper” By Andrew Wakefield

The history of MMR´s safety

The following peer-reviewed papers support the findings of the original work by Wakefield and colleagues at the Royal Free Hospital in the UK

 

Fler exempel på vaccinationer som kan sprida smitta

A case of yellow fever vaccine-associated disease – The New Zealand Medical Journal

Rotavirus vaccines: viral shedding and risk for transmission – The Lancet

Chickenpox The Disease & The Vaccine Fact Sheet – NVIC

 

Advertisements

Article about the MMR vaccine, Japan

Check out the movie VaxXed – this is the vaccine they are talking about in the movie

Japanese Government Continues to Ban the MMR Vaccine

Japanese Government Continues to Ban the MMR Vaccine

For many years, controversy has surrounded the three-in-one vaccine against measles, mumps, and rubella. Most notably, the MMR vaccine is infamous for its disputed connection to autism, and despite the fact that it has been blamed in vaccine courts for causing autism, vaccine supporters still deny its fault in skyrocketing rates of autism spectrum disorder, which is at least one in 68 children, with even higher rates of diagnosis among boys. [1, 2]

However, the vaccine has other serious risks in addition to the relationship it has with unmanageable numbers of autism in children, which has led to a ban of this vaccine in one industrialized nation.

The Japanese government banned the measles, mumps, and rubella vaccine from its vaccination program in 1993, after a record number of children developed adverse reactions, including meningitis, loss of limbs, and death. [3]

The MMR Vaccine’s Tragic History in Japan

The MMR vaccine was introduced in Japan in April 1989, and parents who refused the compulsory vaccine were fined. After three months of analysis, officials realized that one in 900 children developed adverse reactions to the vaccine, a rate that was 2,000 times higher than the expected rate.

Officials had hoped to resolve the problem by switching to another version of the vaccine, but the excessive amount of adverse reactions persisted, with one in 1,755 children affected. Testing of 125 children’s spinal fluid determined that the vaccines had entered one child’s nervous system, with two additional suspected cases.

Four years later, in 1993, the government removed the MMR mandate against measles and rubella. A doctor from Japan’s Ministry of Health and Welfare admitted that the separate, individual doses of measles and rubella cost twice as much to administer, and he defended the decision, stating, “but we believe it is worth it.” Furthermore, a member of the health ministry also stated that the ban has not caused an increase in deaths from measles. [4]

Japanese officials were also concerned about the MMR vaccine causing additional cases of mumps, citing numerous studies in The Lancet. [5]

Mumps and hepatitis B vaccines are not part of the national immunization program in Japan. [6]

What Many Parents Don’t Know About the MMR Vaccine

The list of adverse reactions to the MMR vaccine, straight from Merck’s vaccine package inserts, is long and alarming. A shortened version of the vaccine damage associated with the MMR vaccine includes vomiting, diarrhea, anaphylaxis, ear pain, nerve deafness, diabetes, arthritis, myalgia, encephalitis, febrile seizures, pneumonia, and death. [7, 8]

A search of the Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) database shows the following statistics from the United States: over 75,000 adverse events have been reported from any combination of measles, mumps, and rubella vaccines, including, most notably:

 • 78 deaths
 • 85 cases of deafness
 • 48 cases of decreased eye contact
 • 92 cases of developmental delay
 • 855 reported cases of autism
 • 116 cases of intellectual disability
 • 401 reports of speech disorders
 • 276 reports of loss of consciousness
 • 143 cases of encephalitis
 • 74 cases of meningitis
 • 111 cases of Guillain-Barré syndrome
 • 692 cases of gait disturbance (not being able to walk normally)
 • 748 cases of hypokinesia (partial or complete loss of muscle movement)
 • 653 reports of hypotonia (poor muscle tone)
 • 4874 reports of seizures, including febrile convulsions and tonic clonic seizures
 • 1576 cases of cellulitis (a potentially serious skin infection)

And finally, in some cases, the vaccine has caused the very diseases it is supposed to prevent, with the following data reported to VAERS:

 • 147 cases of measles
 • 384 cases of mumps
 • 29 cases of rubella [9]

The number of adverse events following vaccination are vastly underreported, as acknowledged by the Centers for Disease Control and Prevention (CDC). The National Vaccine Information Center estimates that less than one to ten percent of adverse reactions to vaccines are reported. Many of the numbers reported above could therefore be multiplied by one hundred to determine a more accurate amount of adverse reactions. [10, 11]

Japan Takes a Protective Stance Against Other Vaccines, Too

The flu vaccine has also been the subject of controversy in Japan, after 100 deaths occurred from the vaccine by the end of 2009. Japan’s health ministry has been criticized for for its cautious stance against vaccines, but so far, government officials have wisely defended their position, citing public safety as the paramount concern.

Finally, the Japanese government has also taken a protective stance against vaccines on behalf of its young girls, suspending the human papilloma virus (HPV) vaccine in 2013 after numerous cases of serious adverse events were reported, with one report citing as many as 1,968 adverse events, 358 of which were classified as serious.

Japanese officials were concerned about the well-being of their young citizens, despite having invested $187 million in the program. Damage payments to only a fraction of the victims who have suffered adverse reactions to the HPV vaccine have reached $6 million. [12]

Additionally, since 2011, at least 38 infants have been reported to have died after they had been vaccinated against haemophilus influenza B and streptococcus pneumonia, according to records compiled by the health ministry in Japan.

Japanese Officials Speak Out

Japan has been criticized for being behind the times when it comes to vaccination. Vaccine advocates claim that Japan has not kept pace with other developed countries regarding the use of vaccines. Despite listing 110 infectious diseases in a government registry, Japan offers vaccines for only 22 of those.

Some Japanese health experts disagree, however. Hiroko Mori, a vaccine researcher, is one of those experts. He was the former head of the infectious disease division at Japan’s National Institute of Public Health.

He has noted that Japan has one of the lowest infant mortality rates in the world and has advocated for fewer vaccines, stating that the country’s excellent sanitation and nutrition has boosted children’s health.

He observed,

“Medicine is supposed to be about healing, but babies who cannot speak are being given unnecessary shots because parents are scared. Children are losing their ability to heal naturally.

There are so many people who have suffered side effects. All we are asking is to establish the right to say ‘no.’ The right to choose should be recognized as a fundamental human right.”

Tetsuo Nakayama, Dean of Kitasato University’s Graduate School of Infection Control Sciences, is an expert who supports vaccines, but he, too, acknowledges the risks of vaccination, stating that:

“There is no guarantee that your child will not be that one out of 1,000. You have to compare the risks between the side effects and what will happen if you are infected with the disease naturally. 

Under the existing law, the decision to vaccinate your child or not is basically left up to the parents, but there is not enough information out there for them to make an informed decision.”

Masako Koga, a former representative of the Consumers Union of Japan, has shared his concerns about the ulterior motives behind mass vaccination programs:

“Vaccines should only be given to those who need them but that is not happening. The global industry is being driven by a strategy that promotes VPD [vaccine preventable diseases]

We must put a stop to it. Vaccines have close ties to money. From development to circulation to research on side effects, there are a lot of vested interests involved.”

He also summarized what motivates many parents’ decisions not to vaccinate their children:

“There is no knowing who will suffer side effects as a result of vaccination.

[Proponents of vaccination] say the chance of suffering a side effect is 1 in a million. For parents, however, that one is everything.”

Conclusion

Japanese officials have made decisions that value the health and safety of their citizens when they have removed vaccines with dangerous side effects from their national vaccination program.

Japan boasts a low infant mortality rate, despite — or perhaps because of  — mandating only a fraction of the vaccines required by other developed countries, including the United States.

If you wish to learn more about the harmful ingredients in vaccines or the potential adverse reactions, we have compiled an easy-to-navigate list of vaccine package inserts from the manufacturers that you can view or download here.

Has your child suffered an adverse reaction to the MMR vaccine or the HPV vaccine, both of which have been removed from Japan’s national vaccination program? If so, please share your story in our comment section below.

 

References:

 1. http://www.naturalnews.com/041897_MMR_vaccines_autism…
 2. http://www.cdc.gov/ncbddd/autism/data.html
 3. http://www.dailymail.co.uk/health/article-17509/Why-Japan…
 4. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/1808316.stm
 5. http://www.healthy.net/Health/Article/UPDATES/7591
 6. http://www.japantimes.co.jp/life/2014/10/04/lifestyle/vaccination…
 7. http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars/m/mmr_ii/mmr_ii_pi.pdf
 8. http://www.merck.com/product/usa/pi_circulars…pdf
 9. https://vaers.hhs.gov/data/data
 10. http://www.cdc.gov/vaccines/pubs/surv-manual/chpt21-surv-adverse…
 11. http://www.nvic.org/faqs/vaccine-reactions.aspx
 12. http://www.tokyotimes.com/side-effects-in-young-girls…

 

June 2018
M T W T F S S
« Apr    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930